ضرورت کلان نگری جشنواره مردمی عمار به سینما

طالبی گفت: انتظار فیلم سازان این است که هر فستیوالی که برگزار می شود با نگاه فراگیر باشد و جشنواره مردمی عمار خیلی کلان تر باید به سینما نگاه کند و موضوعات و محتوای فیلم ها نباید به یک یا دو موضوع محدود شود.