چرا عشقِ سینماها دیگر به سینما نمی روند؟

ایتالیایی ها که روزگاری ملت عاشق سینما بودند در طی سال های اخیر بیشتر ترجیح می دهند در خانه بمانند و کمتر به سینما بروند.