مرور آثار شاهپور شهبازی در خانه سینما

آثار شاهپور شهبازی مدرس، مؤلف، مترجم و نویسنده سینمای کشور ساعت ۱۶ روز سه شنبه ۲۶ دی در خانه سینما مرور می شود.