فرهنگ غم و اندوه (ناشادی) از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود/ شادی واژه ای برای یکی زندگی خوب و موفق

در ایران فرهنگ غم و اندوه (ناشادی) از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود؛ ممکن است گاهی یک امتیاز مثبت به حساب آید و گاهی خندیدن و شادی نشانه جلف بودن تلقی می شود. این فرهنگ به سینما، تلویزیون، هنر و لطیفه های ایرانیان وارد شده است.