سینما را چند خانواده قرق کرده اند!

معصومه آقاجانی گفت: گروهی که به صورت خانوادگی سینما را قُرق کرده اند و جای نفس کشیدن برای دیگران نمی گذارند.اما به نظرم بهتر است کمی انصاف به خرج بدهیم و انحصار طلب نباشیم