سینما را چند خانواده قرق کرده اند !

سال هاست او را در آثار تلویزیونی و روی صحنه تئاتر می بینیم و صدایش را به عنوان صدا پیشه و دوبلور روی شخصیت های مختلف می شنویم. معصومه آقاجانی در حوزه نمایش های رادیویی نیز فعال است و با صدایش در این آثار نیز نقش آفرینی می کند.