سینمای دهه ی ۶۰؛ نه احیای فیلمفارسی نه تعطیلی سینما

شاید راه مناسب برای شناخت سینمای دهه 60 این باشد که از اواخر این دهه شروع کنیم. آغاز و پایان دهه 60، نیمه اول و نیمه دومش، با هم فرق های جدی دارند.