خانواده ای که سینما را قرق کرده و فرصت نفس کشیدن به دیگران نمی دهند

معصومه آقاجانی همه عمرش را صرف هنر کرده است، اما آیا آنهایی که گردانندگان حوزه هنر هستند این تلاش را دیده و برای او کم نگذاشته اند؟