تعمیرات سینما آزادی اورمیه

تعمیرات کلی در سینما آزادی اورمیه بزودی بازگشایی مجدد خواهد شد