اولین مدرسه مجازی سینمایی افتتاح شد/ تبریزی مدرس آنلاین

اولین مدرسه سینمایی آنلاین (مجازی) ایران با هدف اشاعه و توسعه آموزش علوم سینمایی و هنری راه اندازی شد.