موهای زردآبی خانم بازیگر

افسانه پاکرو، بازیگر سینما عکسی با آرایش دلقک منتشر کرده است.