فکر همکاری با عصار و انتقاد از سینما

آریا عظیمی نژاد می گوید، دوست دارد به عنوان آهنگساز با علیرضا عصار کار کند، از نبود وحدت در میان اهالی موسیقی سخن به میان می آورد و معتقد است، موسیقی امروز ما در خوانندگی ضعیف تر از بخش های دیگر حرکت می کند.