برکات حضور فیلم اولی ها در جشنواره عمار

عقیلی گفت: حضور فیلم اولی ها در جشنواره عمار برکات زیادی دارد یکی از آنها این است که وقتی یک فیلم اولی اثر خود را بر روی پرده سینما می بیند انرژی و انگیزه می گیرد و این در پیشرفت او و فیلم های بعدی موثر است.